Nyíregyházi Egyházmegye

Miskolci Apostoli Exarchátus

Máriapócs

Szent Lukács Szeretetszolgálat

Szent Atanáz Hittdományi Főiskola

Szeminárium

Szent Atanáz Kegytárgybolt

Görögkatolikus cigánypasztoráció

Tudásolimpia

Örökségünk kutatócsoport

Szeretettár

Diakónus

MKPK

parochia.hu

magyarkurir.hu

Keresztény Élet

Katolikus Rádió

Szent István Rádió

Bonum TV


Főbb tudnivalókA krisztusi igazságok ismerete nélkül nincs keresztény élet. Egyre jobban meg kell ismernünk hitünket. A legfontosabb igazságok foglalata a Hitvallás.A főigazságok:

1. Egy Isten van. Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

2. Isten a világ Teremtője és gondviselő Atyánk.

3. A Fiúisten emberré lett, hogy minket megváltson és üdvözítsen.

4. Isten igazságos, aki a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti, de a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát.

5. Isten kegyelme szükséges az üdvösségre.

6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.

7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.

8. Jézus szent evangéliuma (örömhíre): Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre.Isten tízparancsolata:

A Sínai-hegyen Istentől adott parancsok a vallás-erkölcsi élet örök érvényű alaptörvényei (Kiv 20). Az embernek Isten és embertársai iránti kötelességeit összegzi. Érvényessége minden időben megmarad, mivel Jézus azt mondta: "Nem megszüntetni jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni" (Mt 5,17).I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! - Istent felismerve első kötelességünk a benne való hit, a neki kijáró imádás; hódolat és dicsőítés, uralma kizárólagosságának elismerése.

II. Isten nevét hiába ne vedd! - Minthogy az ember gondolkodása és kimondott szava között szoros kapcsolat van, e hódolathoz hozzátartozik Isten nevének (és általában az isteni dolgoknak) a tisztelete.

III. Az Úr napját szenteld meg! - Istentől való függőségünket fejezzük ki azzal, hogy megtartjuk az Úr napját, ezt az időt (egész életünkkel együtt) Neki szenteljük, ugyanakkor a földi munkálkodás múlandóságát jelezve és a végső nyugalmat előlegezve munkaszünetet tartunk!

Az első három parancs Isten uralmának elismeréséhez vezetett minket. Csak ez biztosítja az ember tökéletes szabadságát. A Tízparancsolat második része (táblája) az embertársak iránti kötelességeket tartalmazza, összhangban a természeti törvényekkel.

IV. Atyádat és anyádat tiszteld! - Kapcsolataink közül az első az, mely szüleinkhez fűz, hiszen életünket és felnövekedésünket nekik köszönhetjük. A szülői felelősség és a gyermeki tisztelet egymástól elválaszthatatlan.

V. Ne ölj ! - Minden ember élete szent. Az egészség is Isten ajándéka. Így kell őriznünk magunk és mások életét.

VI. Ne paráználkodj! - Az új élet nemzése éppúgy tiszteletet és védelmet kíván, mint az ember teste, s a szerelemben a másik felé megnyíló legbensőbb rejtett valósága.

VII. Ne lopj ! - Az embernek a munkával szerzett tulajdonhoz, az életét biztosító anyagi javakhoz való jogát szavatolja ez a parancs.

VIII. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy! - Az emberek közti kapcsolatok legfőbb munkálója az emberi beszéd. E nagy adománnyal nem élhetünk vissza, nem használhatjuk mások kárára. A parancs a nyelvvel elkövethető legnagyobb bűnt is jelzi, s általánosságban is elénk állítja az igaz beszédet, mint Istentől szabott kötelességet.

IX. Felebarátod házastársát ne kívánd! - A házassági hűség parancsa.

X. Mások tulajdonát ne kívánd! - Az igaz cselekedetek mellett az igaz érzések, gondolatok, vágyak is az isteni akarat teljesítéséhez tartoznak.A főparancs:

"És megkérdezte Jézust egy a törvénytudók közül: Mester, melyik a legfőbb parancs a Törvényben? Jézus azt mondta neki:

1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!

2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" (Mk 12,30-31)

Búcsúbeszédében Jézus "új parancsot" adott nekünk: "Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!" (Jn 13,34)Az Anyaszentegyház öt parancsolata:

Az Egyház a Krisztus által neki adott felhatalmazásnál fogva a hívek és a hívő közösség életét segítő, szabályozó rendelkezéseket hoz.

1. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg!

2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!

3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál!

4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!

5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!Az Egyház bűnbánati napjai:

A bűnbánati napokon az Egyház megrendüléssel, a vezeklés és hálaadás szellemében emlékezik meg Krisztus kínhaláláról, mely minket bűneink terhétől megszabadított. Csatlakozunk Urunk áldozatvállalásához, hogy a saját és mások bűneiért engesztelve kiegészítsük azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéseiből (Kol 1,24). Ugyanakkor erősítjük magunkat, hogy a kísértéseknek könnyebben ellenálljunk. E napokon különféle önmegtagadásokkal, imádsággal, jócselekedetekkel hozzuk meg saját áldozatunkat. A bűnbánati nap eszközei közül az egyház hagyományai értelmében kiemelkedik a böjtölés: a Krisztus engedelmes áldozatában való részvételnek jele, egyben a testi ember fölötti uralom jelképe és kiváló fegyvere (Mt 9,15 és 17,20; vö. VI. Pál pápa intelmével). Bár a keresztény ember egész életét átjárja a bűnbánat szelleme és gyakorlata, az Egyház kijelöl egyes kötelező bűnbánati napokat is, hogy egymást támogatva, a közösség egységében hozzuk meg az illető liturgikus naphoz is hozzá tartozó áldozatot.

Ez idő szerint e napok a következők:

Szigorú böjti nap: Nagyböjt első hétfőjén és Nagypénteken (állati eredetű eledelektől való tartózkodás).

Böjti nap: pénteki napokon (kivéve a szabad heteket).

Nincs böjt (illetve bűnbánati nap), ha kiemelkedő egyházi ünnepet ülünk.Mentesülnek a böjtölés (de nem a bűnbánat egyéb gyakorlatai) alól a nehéz testi munkát végzők, közétkeztetésben részesülők, utazók.A négy sarkalatos erény:

1. Okosság

2. Igazságosság

3. Lelki erősség

4. MértékletességAz isteni erények:

1. Hit

2. Remény

3. SzeretetA Szentlélek hét ajándéka:

1. Bölcsesség

2. Értelem

3. Jó tanács

4. Tudomány

5. Lelki erősség

6. Jámborság

7. IstenfélelemAz irgalmasság cselekedetei:

1. Az éhezőknek ételt adni

2. a szomjazóknak italt adni

3. a szegényeket ruházni

4. az utasoknak szállást adni

5. a fogságban levőkért imádkozni

6. a betegeket látogatni

7. a halottakat eltemetni.Az irgalmasság lelki cselekedetei:

1. a bűnösöket meginteni

2. a tudatlanokat tanítani

3. a kételkedőknek jó tanácsot adni

4. a szomorúakat vigasztalni

5. a bántalmakat békével tűrni

6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani

7. az élőkért és holtakért imádkozni

A nyolc boldogság:

"Látva Jézus a tömeget, fölment a hegyre. Amikor leült, hozzá járultak tanítványai. Jézus pedig megnyitva száját, így tanította őket:

1. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.

2. Boldogok a szelidek, mert ők bírják a földet.

3. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.

4. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek.

5. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.

6. Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent.

7. Boldogok a békességesek, mert ők Isten fiainak hívatnak.

8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa." (Mt 5,1-10.)A hét főbűn Önmagukban talán nem mindig nagy bűnök, de sok súlyos bűnnek forrásává, "fejévé" lehetnek:

1. A kevélység

2. A fösvénység

3. A bujaság

4. Az irigység

5. A torkosság

6. A harag

7. A jóra való restségA Szentlélek elleni bűnök:

Ezek az istenes élet alapjait érintik, a javulás lehetőségeit teszik kétségessé, a Szentlélek indításainak vetnek gátat, ezért különösen veszélyesek:

1. Isten irgalmasságában vakmerően bizakodni.

2. Kétségbeesni Isten kegyelme felől.

3. A megismert igazság ellen tusakodni.

4. Isten kegyelmét másoktól irigyelni.

5. Üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodni.

6. A bűnöket mindhalálig meg nem bánni.Égbekiáltó bűnök:

1. Szándékos gyilkosság

2. Természetellenes paráznaság

3. A szegények, árvák, özvegyek nyomorúságának nagyobbítása

4. A munkások bérének igazságtalan visszatartásaIdegen bűnök:

Melyekkel mások bűnét elősegítjük vagy okozzuk, s ezáltal bűntársak, bűnrészesek leszünk:

1. Másnak bűnre tanácsot adni.

2. Másnak bűnös dolgot parancsolni.

3. Vétekben mással egyetérteni.

4. Mást bűnre ingerelni.

5. Másnak bűnös cselekedetét dicsérni.

6. Másnak bűnét elnézni vagy elhallgatni.

7. Más bűnét elősegíteni vagy oltalmazni. 

© Hajdúdorogi Egyházmegye és Miskolci Apostoli Exarchátus

Impresszum Kapcsolat